MIỄN GIẢM THUẾ CHO DOANH NGHIỆP DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID