NHỮNG ĐỐI TƯỢNG KINH DOANH PHẢI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN MUA TẠI CƠ QUAN THUẾ